Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012

Hướng dẫn cài đặt vps dreamhost, how to setup DreamHost VPS

Hướng dẫn cài đặt vps dreamhost, how to setup DreamHost VPS
Các bước config các bạn có thể bỏ qua, chỉ cần chạy các lệnh setup:
Demo:  http://tools.hackervietnam.asia/

Hướng dẫn cài đặt apache 2 + nginx + php 5 + MySQL + memcached + xcache trên Ubuntu

Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn dẫn các bạn cài đặt apache 2 + nginx + php 5 + MySQL + memcached + xcache trên VPS chạy ubuntu 

Sau đây là hướng dẫn chi tiết


- Đầu tiên các bạn đăng nhập với quyền root :[CODE]
sudo passwd root
su[/CODE]

- Cập nhật thông tin gói, và cập nhật hệ thống :
[CODE]
apt-get update
apt-get upgrade
[/CODE]
- Cài đặt OpenSSH để tiện cho việc điều khiển VPS qua giao diện SSH : nếu có rồi thì bỏ qua bước này nhé
[CODE]
apt-get install ssh openssh-server
[/CODE]

- Cài đặt G++ cái này sẽ có hữu ích về sau :
[CODE]
apt-get install g++  
[/CODE]

- Cài đặt apache2 + mysql + phph5 + phpmyadmin trên một dòng: 

[CODE]
apt-get install mysql-server mysql-client libmysqlclient15-dev apache2 apache2-doc apache2-mpm-prefork apache2-utils libexpat1 ssl-cert libapache2-mod-php5 libapache2-mod-ruby php5 php5-common php5-curl php5-dev php5-gd php5-idn php-pear php5-imagick php5-imap php5-mcrypt php5-memcache php5-mhash php5-ming php5-mysql php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl phpmyadmin
[/CODE]
Trong khi cài đặt có yêu cầu nhập mật khẩu Mysql root các bạn nhập vào cho đúng nhé

- Kích hoạt module Apache: 

[CODE]
a2enmod ssl
a2enmod rewrite
a2enmod suexec
a2enmod include
[/CODE]

- Cấu hình trang mặc định của apache :Việc này sẽ thay đổi cổng thành 81 , để nginx sử dụng cổng 80
[CODE]
nano /etc/apache2/sites-available/default
[/CODE]

[CODE]
<VirtualHost *:81>
        ServerAdmin [email protected]

        DocumentRoot /var/www/daivietpda
        <Directory />
                Options FollowSymLinks
                AllowOverride All
        </Directory>
        <Directory /var/www/>
                Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
                AllowOverride All
                Order allow,deny
                allow from all
        </Directory>

        ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
        <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
                AllowOverride All
                Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
                Order allow,deny
                Allow from all
        </Directory>

        ErrorLog /var/log/apache2/error.log

        # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
        # alert, emerg.
        LogLevel warn

        CustomLog /var/log/apache2/access.log combined

    Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
    <Directory "/usr/share/doc/">
        Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Order deny,allow
        Deny from all
        Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
    </Directory>

</VirtualHost>
[/CODE]
[CODE]nano /etc/apache2/apache2.conf
[/CODE]

Sửa lại chỗ

[CODE]
MaxClients          20[/CODE]

- Cài đặt nginx + apache2-mod-rpaf

[CODE]
apt-get install nginx
[/CODE]
[CODE]
apt-get install libapache2-mod-rpaf
[/CODE]

[CODE]nano /etc/apache2/ports.conf
[/CODE]

[CODE]
NameVirtualHost *:81
Listen 81
[/CODE]

- Sao chép file cấu hình web

[CODE]
cd /etc/apache2/sites-available
cp ./default /etc/apache2/sites-enabled/example.com
[/CODE]

- Cấu hình nginx
[CODE]
nano /usr/local/etc/nginx/nginx.conf
[/CODE]


[CODE]
user www-data;
worker_processes  1;

error_log  /var/log/nginx/error.log;
pid        /var/run/nginx.pid;

events {
    worker_connections  1024;
}

http {
    include       /etc/nginx/mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    server_names_hash_bucket_size 64;
    access_log  /var/log/nginx/access.log;

    sendfile        on;
    #tcp_nopush     on;

    #keepalive_timeout  0;
    keepalive_timeout  65;
    tcp_nodelay        on;


    gzip                on;
    gzip_proxied        any;
    gzip_min_length     1100;
    gzip_http_version   1.0;
    gzip_buffers        4 8k;
    gzip_comp_level     9;
    gzip_types          text/plain text/css application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;


    include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
    include /etc/nginx/sites-enabled/*;
}
[/CODE]


[CODE]
nano /etc/nginx/sites-enabled/example.com
[/CODE]
[CODE]server {
listen 80;
server_name daivietpda.com www.daivietpda.com;
access_log /var/log/nginx.access_log;
location ~* \.(jpg|jpeg|gif|png|css|zip|tgz|gz|rar|bz2|doc|xls|exe|pdf|ppt|tar|wav|bmp|rtf|swf|ico|flv|txt|xml|docx|xlsx)$ {
root /var/www/daivietpda/;
index index.html index.php;
access_log off;
expires 30d;
}
location ~ /\.ht {
deny all;
}
location / {
proxy_pass http://127.0.0.1:81/;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-for $remote_addr;
proxy_set_header Host $host;
proxy_connect_timeout 60;
proxy_send_timeout 90;
proxy_read_timeout 90;
proxy_redirect off;
proxy_set_header Connection close;
proxy_pass_header Content-Type;
proxy_pass_header Content-Disposition;
proxy_pass_header Content-Length;
}
}
[/CODE]

Với việc cấu hình này tôi đã cho nginx chạy các file tĩnh (jpg|,peg , gif, png , css , zip .... v v ) còn apache sẽ đảm nhiệm các file động .php , và file .htaccess 

- Cài đặt memcached
[CODE]
apt-get install memcached
[/CODE]
Cài đặt xcached 
[CODE]
apt-get install php5-xcache
[/CODE]
- Khởi động dịch vụ và sẵn sàng :

[CODE]
service apache2 restart
service nginx restart
service memcached restart
[/CODE]

0 nhận xét:

Đăng nhận xét