Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012


Đầu tiên mình xin giới thiệu cách crack xài IDM vĩnh viễn cập nhật phiên bản mới thoải mái mà kô bị mất key, không cần phải tìm bản path mới
Bước 1 tháo IDM cũ ra khỏi máy rồi reset lại máy
Bước 2: dùng chương trinh soạn thảo văn bản như notepad hoặc Word...để mở tập tin Hosts trong đường dẫn C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
Add vào 3 dòng lệnh này :
Trích:
207.44.199.159 registeridm.com
207.44.199.16 registeridm.com
127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com
Đây là file hosts ở máy mình khi add xong
Trích:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com
207.44.199.159 registeridm.com
207.44.199.16 registeridm.com
Sau khi add xong lưu lại và tải bản IDM mới nhất về cài đặt có thể tải bản của ChipPro tại đây.
Đây là key có thể sử dụng key bất kỳ để kick hoạt:
Trích:
FName=Ngo
LName=Thai Duong
[email protected]
Serial=zghgv-7iid3-fdmbJ-zruk8
Xong bây giờ IDM sẽ check key và yêu cầu reset máy cứ RS máy và khi RS xong nó báo check key thành công.
Nếu bạn nào bị báo key hết hạn thì mở lại file hosts xem có thiếu dòng này kô 127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com
Lưu ý đối với một số bạn có file host là Local host thì khi tiến hành update mở file host ra xóa dòng 127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com <<< này và sau khi update thành công thì add lại dòng đó nha..Uke vậy là xong bạn

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

Lệnh add ních, lệnh gửi file, lệnh gọi đến số điện thoại, lệnh mở chat room lệnh để mở 1 cửa sổ chát,
lệnh để đổi nền cửa sổ chát, lệnh out yahoo người khác kích vào.


Những ngày chat Yahoo yên bình đã khiến bạn nhàm chán, hãy sử dụng một số lệnh dưới đây để quậy một lát nào

Dưới đây là các lệnh trong Yahoo, khi biết các lệnh này bạn có thể kết hợp với một số câu chữ rồi đưa vào status để quậy

Bấm vào để add nick
ymsgr:addfriend? Example: ymsgr:addfriend?myid

Bấm vào để gửi file
ymsgr:sendfile? Example: ymsgr:sendfile?myid

Bấm vào để gọi đến số được chỉ định
ymsgr:call? Example: ymsgr:call?1-800-555-7654
ymsgr:callPhone? Example: ymsgr:callPhone?1-800-555-7654

Bấm vào để mở chat room
YMSGR:chat? "opens chat room list"

Bấm vào để mở 1 cửa sổ chat
ymsgr:im? Opens "send an im window"

Bấm vào để đổi nền cho cửa sổ chat
ymsgr:getimv?doodle
ymsgr:getimv?yfighter

Ai bấm vào là Yahoo Messenger của người đó bị tắt ngay lập tức
ymsgr:-kill

Đây là chiêu vui nhất, bạn chỉ cần viết thêm một câu khá kích thích ở status như ymsgr:-kill View My Webcam

Một lúc sau bạn sẽ biết ngay những người bạn nào của bạn là người ham vui khi họ dần dần...bị out nick khi muốn xem...webcam của bạn.


Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

Như các bạn đã biết thì yahoo không cho đăng kí nick toàn số, thường phải là kèm cả chữ lẫn số, có nhiều người thích nick số vì nó ngắn gọn dễ nhớ vd như 12345, 68886 hay nick số đt, hoặc các nhân viên chăm sóc khách hàng trực tuyến v.v... hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng kí 1 nick yahoo toàn số đẹp chỉ trong 5', ai không thích số khỏi coment nhá !

Sử dụng trình duyệt Google Chrome để làm Id số
Đầu tiên là fake IP, dễ như ăn kẹo ai cũng biết nên khỏi nói :
Mình chọn sock US, loại này có nhiều mà speed nhanh lại khá phổ biến


Sau khi đăng kí xong vào mail.yahoo.com để tạo tài khoản như bình thường :điền đầy đủ thông tin và bỏ trống ô Id, sau khi đã điền đầy đủ thông tin chuột phải vào ô ID và click vào "Kiểm tra phần tử" và chỉnh sửa theo như hình dưới theo ô khoanh tròn màu đỏ :Cái vệt xanh chỉnh sửa nó đã để ở vị trí sẵn cho chúng ta chỉnh sửa ko cần phải tìm ở đâu cả, phần type = "text" thay bằng type = "number" còn phần id = "yahooid" ta thay bằng id = "số mà bạn chọn" ở đây là mình thay id = "0988988886" như hình dưới :sau đó trở lên trên, paste nick số cần đăng kí vào ô ID, rồi Create My accounnó sẽ báo lỗi như trong hình :Lại click chuột phải rồi chọn "Kiểm tra phần tử" sửa lại như các bước ở trên, xem hình dưới, vệt xanh nó để sẵn ở đó rồi ta ko cần phải tìm ở đâu cả, chỉ cần thay text = number và yahooid = số mà ta cần chọn :Sau khi sửa xong, Create My accoun và thành quả :Nick số cũng như nick bình thường khác, đều chat đều gửi và nhận offline bt không khác 1 tí j nick thường cả :Các nick số đẹp 5 kí tự thì hay bị đăng kí mất, mình thường đăng kí biển số xe đẹp đại loại như là 29T9.8888 hoặc 8668 gì gì đó dễ nhớ mà đẹp, ngồi 1 lúc là get cả chục cái !
Nick số không có j` đặc biệt, bạn nào thích chơi loại này thì theo hướng dẫn mà làm, văn vẻ không được hay chúc các bạn vui vẻ

Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012

Hướng dẫn cài đặt vps dreamhost, how to setup DreamHost VPS
Các bước config các bạn có thể bỏ qua, chỉ cần chạy các lệnh setup:
Demo:  http://tools.hackervietnam.asia/

Hướng dẫn cài đặt apache 2 + nginx + php 5 + MySQL + memcached + xcache trên Ubuntu

Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn dẫn các bạn cài đặt apache 2 + nginx + php 5 + MySQL + memcached + xcache trên VPS chạy ubuntu 

Sau đây là hướng dẫn chi tiết


- Đầu tiên các bạn đăng nhập với quyền root :[CODE]
sudo passwd root
su[/CODE]

- Cập nhật thông tin gói, và cập nhật hệ thống :
[CODE]
apt-get update
apt-get upgrade
[/CODE]
- Cài đặt OpenSSH để tiện cho việc điều khiển VPS qua giao diện SSH : nếu có rồi thì bỏ qua bước này nhé
[CODE]
apt-get install ssh openssh-server
[/CODE]

- Cài đặt G++ cái này sẽ có hữu ích về sau :
[CODE]
apt-get install g++  
[/CODE]

- Cài đặt apache2 + mysql + phph5 + phpmyadmin trên một dòng: 

[CODE]
apt-get install mysql-server mysql-client libmysqlclient15-dev apache2 apache2-doc apache2-mpm-prefork apache2-utils libexpat1 ssl-cert libapache2-mod-php5 libapache2-mod-ruby php5 php5-common php5-curl php5-dev php5-gd php5-idn php-pear php5-imagick php5-imap php5-mcrypt php5-memcache php5-mhash php5-ming php5-mysql php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl phpmyadmin
[/CODE]
Trong khi cài đặt có yêu cầu nhập mật khẩu Mysql root các bạn nhập vào cho đúng nhé

- Kích hoạt module Apache: 

[CODE]
a2enmod ssl
a2enmod rewrite
a2enmod suexec
a2enmod include
[/CODE]

- Cấu hình trang mặc định của apache :Việc này sẽ thay đổi cổng thành 81 , để nginx sử dụng cổng 80
[CODE]
nano /etc/apache2/sites-available/default
[/CODE]

[CODE]
<VirtualHost *:81>
        ServerAdmin [email protected]

        DocumentRoot /var/www/daivietpda
        <Directory />
                Options FollowSymLinks
                AllowOverride All
        </Directory>
        <Directory /var/www/>
                Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
                AllowOverride All
                Order allow,deny
                allow from all
        </Directory>

        ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
        <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
                AllowOverride All
                Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
                Order allow,deny
                Allow from all
        </Directory>

        ErrorLog /var/log/apache2/error.log

        # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
        # alert, emerg.
        LogLevel warn

        CustomLog /var/log/apache2/access.log combined

    Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
    <Directory "/usr/share/doc/">
        Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Order deny,allow
        Deny from all
        Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
    </Directory>

</VirtualHost>
[/CODE]
[CODE]nano /etc/apache2/apache2.conf
[/CODE]

Sửa lại chỗ

[CODE]
MaxClients          20[/CODE]

- Cài đặt nginx + apache2-mod-rpaf

[CODE]
apt-get install nginx
[/CODE]
[CODE]
apt-get install libapache2-mod-rpaf
[/CODE]

[CODE]nano /etc/apache2/ports.conf
[/CODE]

[CODE]
NameVirtualHost *:81
Listen 81
[/CODE]

- Sao chép file cấu hình web

[CODE]
cd /etc/apache2/sites-available
cp ./default /etc/apache2/sites-enabled/example.com
[/CODE]

- Cấu hình nginx
[CODE]
nano /usr/local/etc/nginx/nginx.conf
[/CODE]


[CODE]
user www-data;
worker_processes  1;

error_log  /var/log/nginx/error.log;
pid        /var/run/nginx.pid;

events {
    worker_connections  1024;
}

http {
    include       /etc/nginx/mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    server_names_hash_bucket_size 64;
    access_log  /var/log/nginx/access.log;

    sendfile        on;
    #tcp_nopush     on;

    #keepalive_timeout  0;
    keepalive_timeout  65;
    tcp_nodelay        on;


    gzip                on;
    gzip_proxied        any;
    gzip_min_length     1100;
    gzip_http_version   1.0;
    gzip_buffers        4 8k;
    gzip_comp_level     9;
    gzip_types          text/plain text/css application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;


    include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
    include /etc/nginx/sites-enabled/*;
}
[/CODE]


[CODE]
nano /etc/nginx/sites-enabled/example.com
[/CODE]
[CODE]server {
listen 80;
server_name daivietpda.com www.daivietpda.com;
access_log /var/log/nginx.access_log;
location ~* \.(jpg|jpeg|gif|png|css|zip|tgz|gz|rar|bz2|doc|xls|exe|pdf|ppt|tar|wav|bmp|rtf|swf|ico|flv|txt|xml|docx|xlsx)$ {
root /var/www/daivietpda/;
index index.html index.php;
access_log off;
expires 30d;
}
location ~ /\.ht {
deny all;
}
location / {
proxy_pass http://127.0.0.1:81/;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-for $remote_addr;
proxy_set_header Host $host;
proxy_connect_timeout 60;
proxy_send_timeout 90;
proxy_read_timeout 90;
proxy_redirect off;
proxy_set_header Connection close;
proxy_pass_header Content-Type;
proxy_pass_header Content-Disposition;
proxy_pass_header Content-Length;
}
}
[/CODE]

Với việc cấu hình này tôi đã cho nginx chạy các file tĩnh (jpg|,peg , gif, png , css , zip .... v v ) còn apache sẽ đảm nhiệm các file động .php , và file .htaccess 

- Cài đặt memcached
[CODE]
apt-get install memcached
[/CODE]
Cài đặt xcached 
[CODE]
apt-get install php5-xcache
[/CODE]
- Khởi động dịch vụ và sẵn sàng :

[CODE]
service apache2 restart
service nginx restart
service memcached restart
[/CODE]

Hướng dẫn cài đặt Kloxo trên VPS - Centos


Kloxo là một chương trình phần mềm nền tảng web để quản trị máy chủ hosting Linux (Control Panel) miễn phí. Hiện tại hỗ trợ tốt nhất với Centos 5.x, chưa hỗ trợ Centos 6.x
1. Điều kiện để chạy Kloxo
Một máy chủ riêng hoặc máy chủ ảo (trên nền tảng OpenVZ, XEN, Virtuozzo, KVM, …) chạy CentOS hay RedHat phiên bản 32bit. Hiện tại Kloxo chưa hỗ trợ các máy chủ nền tảng 64 bit.

    Tối thiểu 256MB RAM
    Tối thiểu 2G ổ cứng.

Nếu bạn phân vùng ổ cứng bằng tay (không tự động), lưu ý để cho /tmp một dung lượng lớn. Kloxo sử dụng /tmp để backup và restore. Nếu bạn để thấp, có thể máy chủ của bạn sẽ không hoạt động.
2. Trước khi bắt đầu …
Hãy chắc chắn rằng bạn đã disable SELinux bằng cách edit file /etc/sysconfig/selinux và đổi dòng selinux thành disabled

    selinux=disabled

Restart lại máy chủ để thay đổi có hiệu lực.
3. Tiến hành cài đặt Kloxo
Kloxo sẽ download một file tên là kloxo-install-master.sh từ máy chủ của hệ thống Kloxo. Bạn chỉ cần chạy file này và chờ đợi là sẽ có một hệ thống quản lý hoàn hảo.
Nếu bạn chưa cài mySQL lên máy chủ của mình, các bạn chạy lệnh sau:

    # su – root
    # yum install -y wget
    # wget http://download.lxcenter.org/download/kloxo/production/kloxo-installer.sh    

   # sh ./kloxo-installer.sh --type=master
Lưu ý:
Sau khi cài đặt xong, bạn có thể truy cập Kloxo qua địa chỉ http://ip-cua-ban:7778 hoặc https://ip-cua-ban:7777 với user và mật khẩu mặc định đều là admin. Nếu như bạn không truy cập được vào thì kiểm tra Firewall để mở 2 cổng đó.
Cùng nghe album "Nỗi Nhớ Mang Tên Em (Single)", thưởng thức nhạc chất lượng cao và chia sẻ cảm xúc với bạn bè tại Nhacso.net

Lời bài hát


Nhớ Em 

1. Ánh trăng mỏng manh
Khẽ rơi bên thềm
Nhẹ như khúc ca êm đềm.

Đóa hoa mùa thu
Xanh ngát hương đêm
Đợi chờ ai trong nỗi nhớ dâng đầy.

Khi màn đêm về trên phố dài
Anh lặng nghe lòng anh nhớ em da diết
Mùa thu qua theo bước chân em đã xa xôi rồi
Để lại đây, một mùa đông lạnh giá.

Và anh nhớ
Khoảnh khắc khi anh chìm trong mắt em
Nụ cười hồn nhiên
Trái tim anh bỗng chợt như cháy lên
Những phút giây cồn cào
Nỗi nhớ em dâng trào
Từ trong mơ anh luôn nhắc tên em.

[ĐK1:]
Người yêu hỡi
Hạnh phúc đôi khi nhẹ như gió bay
Lạnh lùng trong đêm
Ánh trăng đang tan dần qua ngón tay
Nụ hoa khép vội vàng
Từng chiếc lá sớm nay
Rơi đầy lối anh về.

2. Đêm, dòng sông nhìn mây trắng bay
Anh thầm mong thời gian sẽ không lấy mất
Lời yêu thương
Như áng mây trôi cuối nơi chân trời
Để giờ đây chỉ còn anh thầm nhớ.

Và anh biết
Lời hứa bên nhau chỉ như giấc mơ
Nhạt nhòa thời gian
Trái tim anh như lặng câm vỡ tan
Trên phím cây dương cầm
Anh nhớ em âm thầm
Chợt nhận ra trên khóe mắt se cay.

[ĐK2:]
Ng� � yêu hỡi
Hạnh phúc đôi khi nhẹ như gió bay
Một lần chia tay
Dẫu bao yêu thương chỉ như khói mây
Trong cơn gió lạnh lùng
Từng chiếc lá sớm nay
Rơi đầy lối anh về.
Rơi đầy... lối... anh về.

* Dẫu bão tố phong ba có qua trong cuộc đời
Thì trọn đời anh vẫn nhớ em.
http://nhacso.net/nghe-album/noi-nho-mang-ten-em-single.XF9VUkBc.html